Chapter 3 – ANG IYONG KALINISAN

Chapter 3 – ANG IYONG KALINISAN

TagalogTagalog
1,276 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ipinag-uutos ng Allah sa mga Muslim ang [pananatili ng] kalinisan at kadalisayan sa kanilang mga sariling [kalooban] mula sa Shirk (pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) at mula sa mga sakit ng puso tulad ng inggit, pagmamalaki at [masidhing] galit [o poot], gayundin ang [pananatili ng] kalinisan at kadalisayan sa kanilang panlabas na bahagi ng katawan mula sa dumi at sa lahat ng uri ng karumihan [o kasalaulaan], kaya kapag naisakatuparan nila ang mga ito, sila ay magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng Dakilang Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Katotohanan ang Allah ay nagmamahal sa mga nagbabalik-loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa mga nagpapadalisay [ng kanilang sarili]}. Surah Al-Baqarah (2): 222

 

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 9 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 9 days
  • Mga Lectures 9
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 9
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 1,276

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags