Chapter 1 – PANIMULA AT PAMBUNGAD

Chapter 1 – PANIMULA AT PAMBUNGAD

TagalogTagalog
1,261 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang dinalang mensahe ng lahat ng mga Propeta sa kani-kanilang pamayanan ay Isa – ito ay ang pagsamba sa Dakilang Allah lamang na walang pagtatambal nang anupaman sa pagsamba sa Kanya at ang lubusang pagtakwil [at pagtalikod] sa lahat ng mga diyus-diyusan. Katotohanan, ito ang tunay na kahulugan ng pagpapahayag [at pagsaksi] ng Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah) at Muhammad Rasulullaah (si Muhammad ay Sugo ng Allah), at ito ang salita na siyang nagsisilbing daan upang makapasok ang sinuman sa relihiyon ng Allah – [ang Islam].

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 12 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 12 days
  • Mga Lectures 12
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 12
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 1,261

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags