Chapter 10 – ANG IYONG KASUOTAN

Chapter 10 – ANG IYONG KASUOTAN

TagalogTagalog
378 Mga Estudyante, , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang Iyong Pananamit

Ang pananamit [o kasuutan] ay isa sa mga di-mabilang na pagpapala ng Dakilang Allah sa mga tao. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah:
{O mga anak ni Adan, katiyakan na Aming ibinaba sa inyo ang saplot [o ang kasuutan] upang takpan ang inyong mga maseselang bahagi [ng katawan] at bilang palamuti; nguni’t ang saplot ng taqwa [takot sa Allah] – iyan ang pinakamabuti. Iyan ay kabilang sa mga ayaat [aral, kapahayagan] ng Allah, upang sakali sila ay [matutong] makaalala}. Surah Al-A`raf (7): 26

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 2 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 2 days
  • Mga Lectures 2
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 2
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill
  • Mga Estudyante 378

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags