Chapter 5: ANG IYONG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADAN (SIYAM)

Chapter 5: ANG IYONG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADAN (SIYAM)

TagalogTagalog
373 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang iyong Pag-aayuno

Ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin para] sa mga Muslim ang pag-aayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadhan. At ito ay Kanyang itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Ang Allah ay nagsabi: {O kayong mga naniwala, ang Sawm [pag-aayuno] ay itinatagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot [sa Allah nang may tunay na pagkatakot sa Kanya]. Al-Baqarah (2): 183

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 6 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 6 days
  • Mga Lectures 6
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 6
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 373

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags