Chapter 7 – ANG IYONG OBLIGADONG PAGLALAKBAY SA MAKKAH (HAJJ)

Chapter 7 – ANG IYONG OBLIGADONG PAGLALAKBAY SA MAKKAH (HAJJ)

TagalogTagalog
374 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang iyong Hajj

Ang pagsasagawa ng Hajj (Pilgrimahe) sa Makkah ay ika-limang haligi mula sa mga haligi ng Islam, at ito ay isang Ibaadah (gawaing pagsamba) na kung saan ay pinagsama-sama rito ang iba’t-ibang pang uri ng Ibaadah, pisikal [kalusugan], ispirituwal [puso at isip] at mga pananalaping kakayahan, at ipinag-utos ang pagsasagawa nito sa sinumang may angking kakayahang pangkalusugan at pananalapi minsan sa tanang buhay.
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At tungkulin sa Allah ng sangkatauhan ang pagsasagawa ng Hajj sa sagradong Tahanan (Kaabah) sa sinumang may kakayahang tumungo rito, kaya sinuman ang magtakwil nito. Katotohanan, ang Allah ay tigib ng pagpapala mula sa lahat ng nilalang}. Al-Imran (3): 97

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 6 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 6 days
  • Mga Lectures 6
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 6
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 374

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags