Aklat ng Monotesimo (Tawheed)

Aklat ng Monotesimo (Tawheed)

Ang Aklat ng Tawhīd Ang sabi ni Allāh (napakataas Siya): {Hindi Ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba sila sa Akin. } (Qur’ān 5.1:56) Ang sabi pa Niya: {Talaga ‘ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isangsugo, na [nagsasabi]: “Sumamba kayo kay Allāh at umiwaskayo sa mapagmalabis.”} (Qur’ān 16:36) Ang sabi pa Niya: […]

Ang Aklat ng Tawhīd

Ang sabi ni Allāh (napakataas Siya):

{Hindi Ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba sila
sa Akin. } (Qur’ān 5.1:56)

Ang sabi pa Niya:

{Talaga ‘ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isangsugo, na [nagsasabi]: “Sumamba kayo kay Allāh at umiwaskayo sa mapagmalabis.”} (Qur’ān 16:36)

Ang sabi pa Niya:

{Nagtadhana ang Panginoon mo na huwag kayong sumambamaliban sa Kanya at sa mga magulang ay [mag-ukol ng]paggawa ng maganda.

Inutos ng Allah ang pagsamba sa kanya lamang at ang aklat na ito ay nagtuturo patungkol dito

Comments (1)

reymoncalog

reymoncalog

5 months ago

mashaallah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *