ISANG MENSAHE KAUGNAY SA HATOL SA PANGGAGAWAY AT PANGHUHULA

ISANG MENSAHE KAUGNAY SA HATOL SA PANGGAGAWAY AT PANGHUHULA

Yayamang ang aklat ng Pangkalahatang Muftī ng Kaharian ng Saudi Arabia at Pangulo ng Kapulungan ng mga Nakatatandang Pantas at ng Pangasiwaan ng mga Pangkaalamang Pananaliksik at Pagbibigay ng Fatwā, ang Kanyang Kabunyiang si Shaykh `Abdul`azīz bin `Abdullāh bin Bāz, kaawaan siya ni Allāh, ay naglalaman ng paglilinaw ng kahatulan ng panggagaway at pagbibigay- babala […]

Yayamang ang aklat ng Pangkalahatang Muftī ng Kaharian ng Saudi Arabia at Pangulo ng Kapulungan ng mga Nakatatandang Pantas at ng Pangasiwaan ng mga Pangkaalamang Pananaliksik at Pagbibigay ng Fatwā, ang Kanyang Kabunyiang si Shaykh `Abdul`azīz bin `Abdullāh bin Bāz, kaawaan siya ni Allāh, ay naglalaman ng paglilinaw ng kahatulan ng panggagaway at pagbibigay- babala laban dito at ng kahatulan ng pagpunta sa mga manghuhula, ayon sa istilong madali at pinagaan, na nalalakipan ng patunay na pambatas mula sa Marangal na Qur’ān at Pampropetang Dinalisay na Sunnah, minagaling naman ng Ministeryo ng mga Kapakanang Pang-Islām, mga Waqf, Pag-aanyaya, at Pamamatnubay ang paglalathala ng aklat na ito at paglimbag nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *