Surat Al Fatihah at Juz-u Amma

Surat Al Fatihah at Juz-u Amma

Ang papuri ay nauukol kay Allah ang Panginoon ng santi-nakpan Ang nagsabi sa Kanyang banal na Aklat : Katotohanan, dumating sa inyoang liwanag at tiyak na Aklat mula kay Allah. At ang pagpapala at ‘ang kapayapaan ay matamo ng pina-kadakila sa mga propeta at mga sugo ni Allah ang Propetanatin si Muhammad, ang nagsabi: “Ang […]

Ang papuri ay nauukol kay Allah ang Panginoon ng santi-nakpan Ang nagsabi sa Kanyang banal na Aklat :
Katotohanan, dumating sa inyoang liwanag at tiyak na Aklat mula kay Allah.
At ang pagpapala at ‘ang kapayapaan ay matamo ng pina-kadakila sa mga propeta at mga sugo ni Allah ang Propetanatin si Muhammad, ang nagsabi: “Ang pinakamainam sainyo ay ang yaong pinag-aralan niya ang Qur-an pagkataposay ipinangaral niya ito”.
Upang maisakatuparan ang mga impormasyon ng Taga-pamahala ng dalawang mga kagalanggalang na mga Masjid,ang Hari na si Fahd bin ‘Abdel ‘Aziz, angkan ni Saud, ban-tayan siya ni Allah- sa pag-alaga ng Aklat ni Allah at angpaggawa ng madali sa pagkalat at pamimigay nito sa mgaMuslim sa silangan at kanluran ng Mundo at ang pagpapali-wanag at pagsalin sa mga kahulugan nito sa iba’t-ibang wikang Mundo.
At dahil sa paniniwala ng ministeryo ng mga pang-islamikong kapakanan, pagpapaloob ng pera, pagda’wah atpagpayo sa Kaharian ng Saudi ‘Arabia sa kahalagaan ng pag-salin ng mga kahulugan ng banal na Qur-an sa lahat ng mgamahahalagang wika ng santinakpan upang madali maunaw-aan ng mga Muslim na hindi nagsasalita ng wikang arabik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *