Isa-Isang Pag-Aaral Ng Islam

FREE

Isa-Isang Pag-Aaral Ng Islam

  • 6 months of access

Ang pinakadakilang pagpapala ay ang Islam, at ang programang ito na “Islam isa-isang hakbang” ay inihatid upang magbigay sa Muslim ng kaalaman na hindi maaaring maging ignorante patungkol dito tulad sa doktrinal at praktikal na mga pasya at kung ano ang kailangan ng Muslim sa iba’t ibang aspeto ng buhay, na may pagtuon sa mga kagyat na isyu para sa bagong Muslim. Ang layunin ng programa ay tulungan ang Muslim na mailapat ang mapagparaya na turo ng Islam upang ang Islam ay maging paraan ng pamumuhay para sa kanya.

Ang programang ito ay mayroong isang grupo ng mga kilalang iskolar na nagpapaliwanag ng mga legal na pasya at mga isyu sa simple at maigsi na paraan na angkop sa lahat ng antas. Isinasaalang-alang ng programa na ang tagal ng aralin ay maikli at kawili-wili, at ito ay biswal, audio at mga basahin upang piliin ng mag-aaral ang pinakaangkop para sa kanya. Nagdagdag kami ng maramihang-pagpipiliang tanong sa bawat aralin, at nagdagdag din kami ng pagsusulit pagkatapos ng bawat yunit upang matiyak na naiintindihan nang mabuti ng mga mag-aaral ang buong yunit.

Sa pamamagitan ng programang ito, matututo ang mag-aaral tungkol sa ilang mga aral ng Islam, tulad ng pananampalataya, hurisprudensya, talambuhay, moralidad, at kagandahang-asal. Nagsisimula ang programa sa isang pagpapakilala sa pagiging pangkalahatan ng Islam at ang layunin ng paglikha ng tao.
Sa seksyon ng pananampalataya, ipinaliliwanag ng programa/yunit ang kahulugan ng dalawang testimonya (pagsasaksi) at mga haligi ng pananampalataya.

Tungkol naman sa Hurisprudensya, maaari itong hatiin sa mga kabanata na kinabibilangan ng seksyon sa mga gawaing pagsamba. At ang seksyon ng mga transaksyon, ang seksyon ng pamilya, ang seksyon ng pagkain at inumin, at ang seksyon ng pananamit. Sa seksyon ng pagsamba, ang programa ay tumatalakay sa isang paliwanag ng mga praktikal na haligi, tulad ng panalangin, at bago ito, kadalisayan dahil ito ay isang kondisyon para dito, at zakat, pag-aayuno at HajjSa seksyon ng mga transaksyon, ang programa ay tumatalakay sa isang paliwanag ng Halal na kita, ang etika ng pagbili at pagbebenta, at nagpapaliwanag sa usura, panlilinlang, pagsusugal, at iba pang mga bawal.Sa mga pagkain, ang programang ito ay tumatalakay sa isang paliwanag kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang ipinagbabawal, pati na rin ang kagandahang-asal ng pagkain at inumin, at mga kondisyon ng pangingisda.

Sa pananamit, ang programang ito ay tumatalakay sa pagpapaliwanag ng katangian ng lehitimong pananamit.Sa seksyon ng pamilya, ang programa ay tumatalakay sa pagpapaliwanag sa katayuan ng pamilya, katayuan ng kababaihan, kasal, karapatan ng mga bata at magulang, at iba pa.
Sa seksyon ng asal at moralidad, ang programa ay naglalahad ng mga aralin sa kahalagahan ng moral at ilang mga aralin sa moral ng Propeta, sumakaniya nawa ang kapayapaan.May isa pang yunit sa bagong buhay ng isang Muslim, at naglalaman ito ng mga mahahalagang isyu para sa bagong Muslim, tulad ng kung paano pumasok sa Islam, pagsisisi, at pasasalamat sa Diyos para sa patnubay, at iba pa. Sa seksyon ng pag-aalala sa Allah (Dhikr), ang programa ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagsamba na ito at kung paano ito

Ang huling yunit ay tumatalakay sa pagpapakilala sa talambuhay ng Propeta -nawa’y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan- at tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang mga katangian, ang kanyang moral, ang kanyang mga asawa, at iba pa.

 

Mga Kurso

Chapter 1 – PANIMULA AT PAMBUNGAD

Ang Estimated na Time: 12 days

Number of lessons: 12

Sh. Louie Onofre Elias (Alimuddin)
 Sh. Louie Onofre Elias (Alimuddin)

Login para maka join
Chapter 2 – ANG IYONG PANINIWALA (IMAN)

Ang Estimated na Time: 22 days

Number of lessons: 22

Sh. Amrollah Dimal Diamb Angan

 Sh. Amrollah Dimal Diamb Angan


Login para maka join
Chapter 3 – ANG IYONG KALINISAN

Ang Estimated na Time: 9 days

Number of lessons: 9

Sheikh AbdulRashid Rumaguia Angeles Sheikh AbdulRashid Rumaguia Angeles
Login para maka join
Chapter 4 – ANG IYONG PAGDARASAL

Ang Estimated na Time: 15 days

Number of lessons: 15

Sheikh AbdulRashid Rumaguia Angeles Sheikh AbdulRashid Rumaguia Angeles
Login para maka join
Chapter 5: ANG IYONG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADAN (SIYAM)

Ang Estimated na Time: 6 days

Number of lessons: 6

Sh. Amanodin Romoros Pendiaman
 Sh. Amanodin Romoros Pendiaman

Login para maka join
Chapter 6 – ANG IYONG KAWANG GAWA (ZAKAT)

Ang Estimated na Time: 3 days

Number of lessons: 3

Sh. Abdul Khaliq Abtahi
 Sh. Abdul Khaliq Abtahi

Login para maka join
Chapter 7 – ANG IYONG OBLIGADONG PAGLALAKBAY SA MAKKAH (HAJJ)

Ang Estimated na Time: 6 days

Number of lessons: 6

Sh. Amanodin Romoros Pendiaman
 Sh. Amanodin Romoros Pendiaman

Login para maka join
Chapter 8 – ANG IYONG PANANALAPI

Ang Estimated na Time: 12 days

Number of lessons: 12

Sh. Abdul Khaliq Abtahi
 Sh. Abdul Khaliq Abtahi

Login para maka join
Chapter 9 – ANG IYONG PAGKAIN AT PAGINOM

Ang Estimated na Time: 9 days

Number of lessons: 9

Sh. Noel Paul Bacan Maquiran
 Sh. Noel Paul Bacan Maquiran

Login para maka join
Chapter 10 – ANG IYONG KASUOTAN

Ang Estimated na Time: 2 days

Number of lessons: 2

Sh. Noel Paul Bacan Maquiran
 Sh. Noel Paul Bacan Maquiran

Login para maka join
Chapter 11 – ANG IYONG PAMILYA

Ang Estimated na Time: 14 days

Number of lessons: 14

Sh. Louie Onofre Elias (Alimuddin)
 Sh. Louie Onofre Elias (Alimuddin)

Login para maka join
Chapter 12 – ANG IYONG KAUGALIAN

Ang Estimated na Time: 7 days

Number of lessons: 7

Sh. Amrollah Dimal Diamb Angan

 Sh. Amrollah Dimal Diamb Angan


Login para maka join
Chapter 13 – ANG IYONG PANIBAGONG BUHAY

Ang Estimated na Time: 10 days

Number of lessons: 10

Sh. Noel Paul Bacan Maquiran
 Sh. Noel Paul Bacan Maquiran

Login para maka join
Chapter 14 – ANG IYONG PAGALAALA KAY ALLAH (ZIKR)

Ang Estimated na Time: 11 days

Number of lessons: 19

Sh. Adam Anwar Weys
 Sh. Adam Anwar Weys

Login para maka join